Stevig, met een open hart

achtergronden

De stand van zaken, wereldwijd:
Raken mannen achter op vrouwen?

En is dat erg?

Studies, cijfers, mijn analyse en opinie

In mijn werk wil ik niet alle mannen helpen, maar jou! Dus de mens die voor me staat, met zijn talenten en mogelijkheden, met zijn vragen en twijfels, met zijn wensen en ervaringen. Elke vraag, elk doel, elk dilemma is weer anders.

Mijn motivatie is om jou, als man, bij je hart te brengen en plezier, zin en kracht te vinden. 

Als mens sta je natuurlijk niet op jezelf. We zijn verbonden via sociale, maatschappelijke en globale netwerken. Het is daarom interessant wat er er in de global community gedacht wordt over man-zijn.

De rol of het instituut ‘man’ lijkt op veel manieren onder druk te staan. 

Wereldwijd gezien zijn er heel wat mannen met wie het niet goed gaat. De statistieken laten zien dat mannen vaker werkloos raken, na scheiding van hun vrouw vaker in de problemen komen, en minder snel aan de bel trekken als ze (mentaal) dreigen te ontsporen. De man is in verwarring. Misschien kun je zelfs spreken van een crisis.

In 2012 verscheen The end of men, een geruchtmakend boek geschreven door de Amerikaanse journalist en feminist Hanna Rosin. Zij komt tot een interessante conclusie: de westerse post-industriële samenleving is vooral gunstig voor vrouwen. Mannen delven in toenemende mate het onderspit. In de VS hebben nu meer vrouwen betaald werk dan mannen. En van de 8 miljoen banen die verloren gingen in de economische crisis, was driekwart bezet door mannen. Ook levert werk waar spierkracht voor nodig is, zoals de bouw en zware industrie, steeds minder inkomen en aanzien op.

‘We are moving from a muscle to a mental economy. The postindustrial economy is indifferent to men’s size and strength’, aldus Rosin. 

Een transitie die volgens Rosin vooral voordelig heeft uitgepakt voor vrouwen.

Want, zo zegt Rosin: de vaardigheden van vrouwen passen beter bij de huidige economie.

De spierkracht van mannen raakt meer en meer overbodig en daarmee ook het kostwinnerschap en de autoriteit die daar vaak aan verbonden was.

Vrouwen doen het in Amerika nu al economisch beter dan mannen, vooral in de arbeiders- en middenklasse, stelt Rosin: ‘De vijftien beroepscategorieën in de VS waarvan wordt voorspeld dat ze de komende tien jaar het hardst zullen groeien, worden op twee na allemaal vooral bezet door vrouwen’.

Warren Farrell (1943) is een bekende hoogleraar sociologie en mannenrechtenactivist. Ooit noemde de Amerikaan zichzelf een feminist, maar uit onvrede over de beperkte aandacht voor mannenzaken brak hij met de beweging. Nu is hij een van de meest prominente gezichten van de mannenbeweging.

Farrell heeft verschillende boeken over het onderwerp op zijn naam staan. Een daarvan is The Boy Crisis. Daarin zet hij nauwgezet uiteen wat de oorzaak is van de jongenscrisis in het Westen, waar deze uit bestaat en wat de consequenties zijn. En hoe door het hoge aantal scheidingen in de westerse wereld de vader vaak op afstand wordt gezet in de opvoeding van zowel meisjes als jongens. Die ontwikkeling heeft volgens hem echter vooral gevolgen voor opgroeiende jongens, die door een afwezige vader stuurloos raken. 

“…, I increasingly say how boys’ historical sense of purpose required encouraging boys to develop a “heroic intelligence” that is at odds with their “health intelligence”- with both their physical and mental health. I watched parents, peers, and cheerleaders yelling, in essence, “First and ten, do it again!” without realizing they were encouraging the boy to risk a concussion. Then when he was injured, they would send him get-well cards so he could “get back in the game” and face yet another concussion.”

De laatste twee decenia heeft de zogenaamde ‘mannenbeweging‘ een grote groei doorgemaakt. Veel mannen in de online ‘manosphere’ vinden dat de man vervreemd is geraakt van zijn wezen, zijn wortels en zijn waarde. 

Is dat ook zo?

De opkomst van vrouwen in onderwijs, economie en maatschappij: veel mannen in de online ‘manosphere’ vinden dat de wereld te ver is ‘door-gefeminiseerd’. Deze mannen menen dat de man terug moet naar zijn ‘mannelijkheid’, het oer-ideaal van de stoere, onafhankelijke kostwinnaar, die koen leiding geeft aan zijn gezin. De Amerikaanse boegbeelden hebben stuk voor stuk brede schouders en hoekige kaaklijnen. Ze kijken een beetje boos uit hun ogen. 

Mijn analyse
Zowel de probleemstelling als de oplossing zijn naar mijn overtuiging onjuist. 

Als je zegt: het gaat niet goed met mannen en dat komt omdat we te gefeminiseerd zijn, en het zou goed zijn om de traditionele ideeën over mannelijkheid te herwaarderen… zeg je eigenlijk: dús we moeten weer terug naar de jaren vijftig. Waarbij de vrouwen weer afhankelijk zijn van de man. 

Terug in de tijd kan helemaal niet.
We kunnen ons alleen klaar maken voor het volgende moment, de toekomst.

Er zijn vast vrouwen die dat aantrekkelijk vinden. Maar testosteron gedreven neo-mannelijkheid is geen oplossing voor de maatschappelijke positie van de man, noch voor de individuele man zoals jij en ik.

Het probleem is niet dat we te gefeminiseerd zijn. Ik ben van mening dat mannen wel wat meer emotionele ontwikkeling kunnen gebruiken. En dat is niet vrouwelijk. Dat is menselijk. 

Ik heb daar heel veel baat bij gehad, ook in mijn romantische relaties. Omdat ik heb geleerd me kwetsbaar op te stellen, geleerd te praten over waar ik mee zit, ben ik meer succesvol als mens. In zowel werk- en in privé-uitdagingen.

“Don’t expect men to be “manly”. We have worries, we have fears just like anyone else. Sometimes we don’t want sex, we just want someone to hold us and tell us everything is going to be be ok…When a man, or even a woman is shutting people out and isolating themselves, they need your love the most.”
link naar Reddit

Anonieme man op Reddit

Wat wel klopt denk ik is dat veel mannen hun rol niet goed kunnen vinden, want het traditionele rolmodel ‘man’ verdwijnt. Je kunt ook zeggen: veel mannen hebben moeite om zich los te maken uit die traditionele rol. En een nieuwe rol te vinden die past bij hun meest authentieke persoonlijkheid en ook goed aansluit bij wat de informatie-samenleving vraagt.

Volledig man zijn betekent dat je weet wat je verlangens zijn. Zodat je kunt sturen op wat je nodig hebt. En in al je (kleine, dagelijkse) keuzes de juiste richting aan het opgaan bent. Wat vind je (eigenlijk echt) belangrijk? Wat is van waarde voor jou? Hoe kun jij betekenisvol leven, hoe ziet dat er uit?

Het gaat om verstillen, zodat je beter weet wat er in je omgaat. En dat je ook de taal, de woorden hebt om duiding te geven aan al die sensaties en gevoelens.

Je wordt relaxt en evenwichtig van het onder ogen zien van oud zeer en blokkerende emoties in je systeem. 

En dat je in actie komt. Experimenteert met waar jij blij van wordt. Situaties op zoekt die zinvol voor je zijn, waarin je tot je recht komt.

Echte kracht komt vanuit kwetsbaarheid.

Stevig, met een open hart.

De cijfers

Wat is er bekend over de positie van mannen in Nederland?

 

We toetsen de beweringen van Dr. Warren Farrel in zijn boek ‘The boy crises’ op de Nederlandse situatie.
Bewerkt naar: link naar VPRO’s Tegenlicht

 

Mannen lopen achter in het onderwijs

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat meisjes in Nederland aan het einde van de basisschool een hoger schooladvies krijgen dan jongens en dat advies ook vaker weten waar te maken.

Hierdoor stromen meer meisjes door naar het hoger onderwijs en is het aandeel hoogopgeleide meisjes en vrouwen dat van mannen gaan overstijgen. Alleen boven de veertig jaar ligt het aandeel hoogopgeleide mannen nog boven dat van vrouwen. 

Maar, daar zal dus na verloop van tijd ook weer een kentering in te zien zijn, naarmate we ouder worden.

Daarnaast scoren meisjes in Nederland aan het einde van het voortgezet onderwijs hoger op het centraal examen dan jongens.

De hoeveelheid zaadcellen in sperma neemt af

Dr. Warren Farrell stelt dat de hoeveelheid mannelijke zaadcellen in sperma met vijftig procent is teruggelopen. Deze stelling volgt uit een onderzoek uit 1992. 

Bij dit onderzoek werden veel vraagtekens bij de methode en uitkomsten geplaatst. Sindsdien volgden vele onderzoeken waarbij onderzoekers inderdaad allemaal een terugloop in het aantal zaadcellen zagen, maar het niet altijd met elkaar eens werden hoeveel procent die terugloop precies was.

Een onderzoek uit 2017 van Dr. Hagai Levine van de Hebrew University of Jerusalem, dat veel stof deed opwaaien, stelde dat het aantal zaadcellen in sperma bij mannen in het Westen inderdaad gehalveerd is sinds 1970. In de jaren 70 hadden mannen in Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland gemiddeld 99 miljoen zaadcellen per milliliter sperma, in 2011 was dit nog maar 47 miljoen.

Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de zaadcellen van Nederlandse mannen, maar in 2017 wél naar de terugloop van zaadcellen bij Europese mannen. De onderzoekers van dit onderzoek kwamen tot een terugloop van 32.5 procent.

Mannen plegen vaker zelfmoord dan vrouwen

In Nederland is er al tientallen jaren sprake van meer zelfdoding bij mannen dan bij vrouwen. bron CBS

Daarentegen blijkt uit een onderzoek dat zich richtte op vier Europese landen wél dat vrouwen vaker zelfmoordpogingen ondernemen, maar dus in veel mindere mate slagen. Een verklaring hiervoor is dat mannen voor gewelddadigere manieren kiezen en er dus niet op tijd ingegrepen kan worden. 

Mannen vertonen meer disfunctioneel gedrag.

Dr. Warren Farrell stelt dat drugs-, games- en pornoverslavingen vaker te zien zijn bij mannen. Hij noemt dit ook wel ‘disfunctioneel’ gedrag.

Het Trimbos-instituut peilt de verschillen in drugsgebruik tussen mannen en vrouwen op twee fronten: cannabis en xtc. Bij beide is te zien dat mannen deze drugs vaker gebruiken dan vrouwen. Dit zegt echter niet of zij drugsverslaafd zijn.

Verder is bij Trimbos-instituut ook te zien dat 10 procent van de volwassen Nederlandse mannen overmatig drinkt, tegenover 6.6 procent van de volwassen Nederlandse vrouwen. Dat wil zeggen: zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week.

Wereldwijd stijgt het aantal vrouwen en meisjes in gevangenissen explosief. De afgelopen 15 jaar is het aantal vrouwelijke gedetineerden met 50 procent toegenomen.

In Nederland gaat de trend juist de andere kant op. Zaten er in 2010 nog 1161 vrouwen achter de tralies, nu zijn dat er nog ‘slechts’ 687. In absolute getallen is dat een daling van 40 procent. Van alle gevangenen in Nederland is 5,4 procent vrouw. bron ICPR

Vrouwen verdienen in Nederland minder dan mannen

In een eerder onderzoek dat Warren Farrell uitvoerde, ‘Why men earn more’ (2005), trok de socioloog de conclusie dat vrouwen die niet getrouwd zijn en geen kinderen hebben, 17 procent meer verdienen dan mannen in eenzelfde situatie.

Het is lastig om te zeggen of dit ook opgaat voor Nederland, aangezien exact dezelfde cijfers voor Nederland ontbreken. Maar, uit het Nationaal Salaris Onderzoek blijkt dat de salariskloof in de laatste twee jaar alleen maar is gegroeid.
Uit het Nationaal Salaris Onderzoek blijkt dat vrouwen op jaarbasis gemiddeld vijfduizend euro minder verdienen dan de gemiddelde man. En hoe hoger opgeleid je bent, hoe groter het verschil: op universitair-niveau kan het verschil zelfs tot twaalfduizend euro(!) oplopen. Dit is op jaarbasis, laat staan gedurende hun gehele carrière.

Het glazen plafond is dus nog zeker niet doorbroken. 

Zo blijkt ook uit de Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Cultureel Planbureau.
In 2016 was het bruto-uurloon van vrouwen gemiddeld 19 euro, tegenover de 23 euro van mannen. Vrouwen verdienen daarmee zeventien procent minder dan mannen. 

De salarissen van mannen en vrouwen lijken in de leeftijdscategorie onder de 36 jaar iets gelijker op te lopen, dus wellicht is er een omslagpunt aanstaande.

Mannen zijn vaker werkloos

Daarentegen zijn mannen in de Nederlandse beroepsbevolking iets vaker werkloos dan vrouwen. bron CBS

Het werkloosheidspercentage bij vrouwen nam het afgelopen jaar af, terwijl het percentage werkloze mannen juist gelijk bleef. Onder mannen tot 35 jaar nam de werkloosheid het afgelopen jaar (2019) toe.

Als we de vergelijking bekijken in de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar zien we dat bij vrouwen de werkloosheid in alle leeftijdsgroepen in 2019 lager was dan in 2009. Bij mannen is dit niet in alle leeftijdsgroepen terug te zien: bij mannen van 25 tot 45 jaar en van 65 en 75 jaar was de werkloosheid in 2019 hoger dan tien jaar eerder.

'The society needs a new generation of compassionate men'

Society expects men to be stoic and pressure of suppressing emotions leads them to lash out and become violent.
By Fatima Dabeer, in Daily Times

Net uit!

Ivan Jablonka roept mannen op zich niet te verschansen in de hoop op een terugkeer van de goede oude tijden. Mannen moeten zich actief inzetten door in hun eigen leven gestalte te geven aan een nieuwe vorm van mannelijkheid. Een mannelijkheid die vrouwen – en mannen die afwijken van de norm – niet langer onderdrukt. Een mannelijkheid waarbij de eigen tekortkomingen eindelijk onder ogen worden gezien: een mannelijkheid die uitdagingen aandurft. Een mannelijkheid met het lef om te deugen.

Wil jij geen tip en podcast missen?

Ontvang updates en helpende ideeën over krachtmannen en mankrachtcentrale.
Meld je nu aan!

Je bent succesvol aangemeld!